Kuntavaaliteesit 2021

  1. Päätöksentekoon laatuloikka

– avoimuus, läpinäkyvyys, ei kytköksiä

– ennakoitavuus, luotettavuus, oikeudenmukaisuus

– osallistaminen ja huomioiminen

– taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma

2. Yksilöllisyyttä arvostava koulutus luo tulevaisuuden pääomaa

– oppimista tukevat ryhmäkoot

– kouluja tukevien palveluiden turvaaminen

– ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö

– paikkakunnan elinkeinorakenteen ja tulevaisuuden tarpeiden huomioiminen

3. Laadukkaat palvelut perustuvat ennaltaehkäisevään työhön ja palvelujen oikea-aikaisuuteen

– jokaisen lapsen mahdollisuus maksuttomaan ohjattuun harrastukseen

– ikääntyneiden terveys- ja sosiaalihuolto

– palvelut kaikkien saavutettavissa matalalla kynnyksellä

– uusien toimintamallien kehittäminen

– palvelujen räätälöiminen tarpeiden mukaisesti yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa

4. Hyödynnetään luontomatkailua ja kehitetään sen edellytyksiä

– matkailualan ja muiden toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen

– reitistöjen, rakennusten yms. rakenteiden turvallisuus ja säännöllinen ylläpito

– valtakunnallisia ja kansainvälisiä seminaareja Pieksämäelle

5. Kestävien ratkaisujen yhdyskunta

– omaleimainen, elävä ja saavutettava 15 minuutin keskustaajama

– erityisryhmien tarpeet huomioon ottava turvallinen kaupunkiympäristö

– arkkitehtuurin, rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen arvostaminen

– suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kiinteistönhoito

– elinvoimaiset etätyöskentelyn mahdollistavat kyläyhteisöt

– kattava viher- ja vesialueverkosto kaikkien saavutettavissa

– luonnon monimuotoisuuden lisääminen niin rakennetussa kuin luonnonympäristössä

– hiilivarastojen sitominen ja kasvattaminen maankäytössä ja metsätaloudessa